Opłaty za wywóz nieczystości i odpadów w Krakowie

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi comiesięcznie, w terminie do 14 dnia każdego miesiąca kalendarzowego. Stawkę i sposób wyliczania opłaty określa rada gminy w drodze uchwały. Opłata za odpady selektywnie zebrane będzie niższa.

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ustala sposoby naliczania opłat według:
  1. liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość,
  2. ilości zużytej wody z danej nieruchomości,
  3. powierzchni lokalu mieszkalnego,
  4. jednej ustalonej stawki od gospodarstwa domowego.
Uzupełnienie:
  • W przypadku nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej opłata za gospodarowanie odpadami będzie naliczona od gospodarstwa domowego.
  • W przypadku nieruchomości, w których nie zamieszkują lokatorzy, a powstają odpady komunalne, opłata za gospodarowanie odpadami będzie naliczana od ilości pojemników na odpady.
  • W przypadku nieruchomości, w której w części zamieszkują mieszkańcy, a części stanowi nieruchomość niezamieszkałą, a powstają na niej odpady komunalne, opłata może być naliczana w zależności od ilości pojemników na odpady.
  • Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się na właściwy rachunek bankowy Gminy Miejskiej Kraków lub w kasach Urzędu Miasta Krakowa.

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

– obowiązujące od 1 kwietnia 2019 roku do chwili obecnej (DJ,DW,DM,DB) wynikają z treści uchwały nr III/37/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty

– obowiązujące od 1 stycznia 2017 roku do chwili obecnej (DL,DR) wynikają z treści uchwały nr LVIII/1228/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe